Policjant chce wystawić mandat za gaśnicę? Zgaś jego zapał.

21.09.2016 15:28  |  Kategoria Główna

Według polskiego prawa w obowiązkowym wyposażeniu każdego samochodu powinna znaleźć się gaśnica oraz trójkąt odblaskowy, a za ich brak policjant może wystawić wysoki mandat, jednak czy ma prawo żądać dokumentu legalizacji znajdującej się w samochodzie gaśnicy?

 

 

 

 

 

 

 

 

Gaśnica - czy każdy pojazd musi być wyposażony? 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia z dnia 31 grudnia 2002r. gaśnica powinna znajdować się w każdym pojeździe, wyłączajac motocykle.

 

Przepisy nakazują umieszczenie jej w miejscu łatwo dostępnym, co ułatwi w razie konieczności jej użycie. Większość kierowców ignoruje ten zapis przewożąc gaśnicę w bagażniku.

 

 

Jakie warunki musi spełniać gaśnica?

Wymagania stosowane wobec gaśnicy zostały przedstawione już w innym akcie prawnym, mianowicie Prawie o ruchu drogowym. W art. 66 czytamy:

 


Urządzenia i wyposażenie pojazdu, w szczególności zapewniające bezpieczeństwo ruchu i ochronę środowiska przed ujemnymi skutkami używania pojazdu, powinny być utrzymane w należytym stanie oraz działać sprawnie i skutecznie.

 

 

Zatem jedyne kryteria jakie ma spełnić gaśnica to utrzymanie jej w stanie, pozwalającym na bezproblemowe użycie. W ustawie nie ma wymogu wobec ważności badań, ani konieczności posiadania dokumentów legalizacyjnych gaśnicy (wyjątek stanowią pojazdy przewożące materiały niebezpieczne).

 

 

W jaki sposób policjant może sprawdzić stan gaśnicy?

Metoda weryfikacji stanu, tego elementu obowiązkowego wyposażenia pojazdu,  została opisana w załączniku 1 do Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 7 września 1999r. Według tamtejszego zapisu kontrola sprawności może się odbyć jedynie na podstawie oględzin, a kryterium uznania stanu technicznego za niezadowalający jest… brak gaśnicy.

 

Ewentualna próba odwołania się do rozporządzeń w sprawie ochrony przeciwpożarowej jest w tym przypadku bezpodstawna, ponieważ zawarte w nim przepisy dotyczą wyłącznie budynków oraz innych obiektów budowlanych i terenów, a nie pojazdów.

 

 

Podsumowując. Polskie prawo nie przewiduje karania kierowców za brak ważności gaśnicy, jednak ta powinna być przewożona w miejscu łatwo dostępnym. Dla własnego bezpieczeństwa warto jednak zatroszczyć się o jej odpowiednie zabezpieczenie, tak aby uniemożliwić przemieszczenie podczas gwałtownego hamowania lub kolizji.« Back